SRA

December 12, 2016

MANAGING DISPUTES OVER A DECEASED RELATIVE’S ESTATE

If someone leaves a sizeable estate behind, it may cause conflict among the possible heirs. The help of an attorney, when settling an estate after a […]
December 12, 2016

HANTERING VAN GESKILLE OOR ‘N AFGESTORWE FAMILIELID SE BOEDEL

As iemand ‘n aansienlike boedel nalaat mag dit konflik tussen die moontlike erfgename veroorsaak. Die hulp van ‘n prokureur wanneer ‘n boedel beredder word, kan onnodige […]
December 12, 2016

WHAT ARE PARENTAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES?

The rights and responsibilities of a parent is set out in the Children’s Act 38 of 2008 (the “Children’s Act”) and can be defined as a […]
December 12, 2016

WAT IS OUERLIKE REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE?

Die regte en verantwoordelikhede van ‘n ouer word uiteengesit in Kinderwet 38 van 2008 (die “Kinderwet”) en kan beskou word as ‘n komplekse stel regte, pligte […]